نیم نگاهی به اومانیسم
25 بازدید
محل نشر: کلام اسلامی » بهار 1382 - شماره 45 »(14 صفحه - از 13 تا 26)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این نوشتار پس از نگاهی معناشناختی و تاریخی به اومانیسم، نشان می‏دهد که بسیاری از ایسمهایی که پس از رنسانس در غرب پدید آمده، ریشه در اومانیسم دارد. هدف اصلی این مکتب این است که انسان را از همه‏ی قید و بندها برهاند و «انسان محوری» را به جای «خدامحوری» بگذارد و به زعم خود انسان را خوشبخت سازد؛ حال آن که خود، مبدأ پریشانی و سرگردانی و بدبختی او شده است. در جهان غرب، اومانیسم در سه جبهه خودنمایی کرد: 1. اومانیسم محض و خالص، 2. مسیحیت اومانیستی، 3. اومانیسم مسیحی. در این نوشتار ویژگیهای هر یک بیان شده است. در شرق هم روشنفکر م‏آبانی پیدا شدند که اومانیسم را در برابر اسلام مطرح کردند و احیاناً سخن از اومانیسم اسلامی به میان آوردند. اسلام دینی است که نیازی به اومانیسم ندارد و خود، کامل است و اومانیسم نمی‏تواند در حریمش داخل شود و مسخش کند.